Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2009

Η Τεχνική Επιτροπή Iaido, είναι το επίσημα θεσμοθετημένο όργανο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Kendo Iaido Naginata Jodo (EOKIN), το οποίο κατ’ αρμοδιότητα μεριμνά και για την ανάπτυξη και διάδοση της τέχνης του Iaido στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα πρώτυπα και τις οδηγίες της Πανιαπωνικής Ομοσπονδίας ZNKR.
Στο πλαίσιο αυτό:
α. Μεριμνά για την παροχή κάθε δυνατής τεχνικής βοήθειας προς τα Σωματεία της Ε.Ο.Κ.Ι.Ν.
β. Εισηγείται στο Δ.Σ. για τη παροχή κινήτρων προς τα Σωματεία-μέλη που κυρίως είναι η οικονομική και υλική βοήθεια.
γ. Μεριμνά, όπου αυτό είναι εφικτό, για τη χορήγηση των απαραιτήτων εξοπλισμών για την κάλυψη των αναγκών τους.
δ. Επισκέπτεται τα Σωματεία-μέλη για έλεγχο του επιπέδου εξάσκησης και για καταγραφή προβλημάτων τους τα οποία μεταφέρει στο Δ.Σ.
ε. Ενημερώνει τακτικά ή όποτε ζητηθεί το Δ.Σ. με σχετικές εκθέσεις των ενεργειών της.
στ. Ανάλογα με τις δυνατότητες και τα διατιθέμενα μέσα μεριμνά για την ανάπτυξη τμημάτων Iaido σε αθλητικά σωματεία που δεν διαθέτουν τέτοια τμήματα, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας.
ζ. Υποβάλλει, στο τέλος του έτους έκθεση πεπραγμένων, προς το ΔΣ.

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)