Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

ABKF Winter Seminar 2016


Kendo - Iaido - Jodo
Instructors:Japanese delegation
TAHARA Hironori - Hanshi 8th dan Kendo
KOBAYASHI Tadao - Hanshi 8th dan Iaido
NISHIUMI Kamataro, Kyoshi 8th dan Jodo
HIRAKAWA Nobuo, Kyoshi 8th dan Kendo
OTSUBO Hisashi, Kyoshi 7th dan Kendo
YAMADA Mieko, Kendo 6th dan
MIYOSHI Hideko, Kendo 6th dan
MORITA Naomi, Kendo 6th dan

European delegation
VAN AMERSFOORT René, Kyoshi 8th dan Jodo - Renshi 7th dan Iaido
VANDEWIJNGAARD Aad, Renshi 7th dan Iaido & Jodo
All ABKF senior teachers for Kendo, Iaido & Jodo
Date:
13-14-15-16-17-18 December 2016

     Tuesday 13/12:
     Iaido 19:30-21:30 H2

     Wednesday 14/12:
     Kendo 6:30-7:30 G2
     Jodo 19:00-20:15 H2
     Iaido 18:00-20:00 (Palais du Midi)
     Kendo 20:15-22:00 H2

     Thursday 15/12:
     Kendo 6:30-7:30 G2
     Jodo 19:00-20:30 H3
     Iaido 20:30-22:00 H3
     Kendo 20:00-22:00 H2

     Friday 16/12:
     Jodo 19:00-20:30 H3
     Iaido 20:30-22:00 H3
     Kendo 19:30-21:00 H2

Saturday 17/12:
     Opening ceremony 9:00 H2
     Kendo Beginners & kids 9:15-11:00 G2
     Kendo Yudansha 9:15-11:30 H2
     Jodo 9:15-10:50 H1
     Jodo 11:00-12:30 H1

     Kendo Beginners & kids 13:00-15:00 G2
     Kendo Yudansha 13:30-16:00 H2
     Iaido 13:30-14:50 H1
     Iaido 15:00-16:20 H1
     Iaido Examination 16:30-18:00 H2
     Jodo Examination 18:00-19:00 H2

     Sunday 18/12:
     Kendo Competition 9:00-13:30 H2
     Kendo Examination 14:00-17:00 H2

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την διεύθυνση: www.abkfevents.be/seminar/winter2016/

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)